Umowa serwisowa Pakietu Gwarancji Rozszerzonej („Umowa”)

Warunki ogólne

Dziękujemy Państwu za wykupienie niniejszej Umowy na rozszerzony serwis gwarancyjny. Aby aktywować Usługę należy zarejestrować Umowę w ciągu 14 dni od daty zakupu Usługi w witrynie internetowej pod adresem https://www.gwarancja.css.pl.

1. Usługi serwisowe: COMP zapewnia świadczenie usług serwisowych, które zostały opisane w odpowiednim Opisie Usługi, dla kwalifikujących się urządzeń, wskazanych w Umowie (zwanych dalej „Produktem”). Usługa może być świadczona przez COMP lub upoważnionego wykonawcę. Zobowiązanie COMP do świadczenia Usługi jest zastrzeżone warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych informacji dotyczących Klienta i Produktu. COMP może zażądać od Klienta dowodu zakupu Produktu jak i Usługi. Dla nie kwalifikujących się produktów i usług nieobjętych tą Umową, COMP oferuje swoje usługi według standardowych stawek COMP za czas pracy i materiały.

2. Zasięg terytorialny: Usługa świadczona jest na terenie Polski. O ile nie określono inaczej w Opisie Usługi, jest ona realizowana w miejscu, w którym znajduje się produkt, dostępna w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

3. Aktywacja: Aktywacja Umowy wymaga jej rejestracji zgodnie z poniższą procedurą rejestracyjną COMP. Uważa się, że Klient zaakceptował wszystkie warunki niniejszej Umowy z chwilą rejestracji tej Umowy w COMP albo dokonania przez Klienta zgłoszenia dotyczącego Usługi, którekolwiek nastąpiło wcześniej.

4. Warunki wstępne: Warunkiem świadczenia Usług przez COMP jest spełnienie przez Klienta wymagań i wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie i Opisie Usługi. W czasie świadczenia Usługi przez COMP u Klienta lub przez telefon, wymagana jest obecność Klienta lub reprezentanta Klienta.

5. Produkty objęte Umową: Niniejszą Umową mogą być objęte tylko wybrane produkty, które są wymienione w Umowie. Dodatkowo, spełnione muszą być następujące wymagania, będące warunkiem dostarczenia Usługi przez COMP:
    a. Produkt musi być uaktualniony do bieżącej, określonej wersji, jak również być używany w podanym przez producenta zakresie parametrów eksploatacji. Produkt musi być także w dobrym stanie według opinii COMP.
    b. COMP nie dostarcza Usługi dla oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
    c. COMP nie obsługuje produktów i komponentów w przypadku których Klient dokonał modyfikacji (konfiguracja techniczna różni się od pierwotnej z dnia zakupu)

6. Części: Wymieniane części zamienne lub urządzenia będą nowe, bądź w pełni odnowione, równoważne nowym pod względem funkcjonalnym. Wymienione uszkodzone części lub urządzenia stają się własnością COMP, chyba, że zostaną zakupione przez Klienta, strony ustalą inaczej lub COMP postanowi inaczej. COMP może obciążyć Klienta kosztami wymienionych części lub urządzeń, które nie zostały zwrócone zgodnie z wymogami.

7. Własność COMP: Klient przyjmuje do wiadomości, że nie posiada żadnych praw własności intelektualnej do materiałów dostarczonych przez COMP, takich jak dokumentacje, rysunki, oprogramowanie, programy diagnostyczne i związane z nimi nośniki, oraz użyczone modemy lub urządzenia zdalnego dostępu, które zostaną zdemontowane przez COMP lub zostaną zwrócone w momencie wygaśnięcia tej Umowy.

8. Obowiązki Klienta:
    a. Klient jest odpowiedzialny za rejestrację niniejszej Umowy i Produktu w celu aktywacji Usługi dla wskazanego urządzenia w ciągu 14 dni od zakupu Usługi.
    b. Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia COMP w przypadku jakichkolwiek zmian informacji związanych z Umową i Produktem, które zostały dostarczone jako element tej Umowy.
    c. Klient dołoży wszelkich starań, w rozsądnym zakresie, aby współpracować z COMP w celu zdalnego rozwiązywania problemów, w tym będzie uruchamiał programy samotestujące lub diagnostyczne, dostarczy wszystkich niezbędnych informacji i wykona podstawowe działania prowadzące do rozwiązania problemu na żądanie COMP.
    d. Klient jest odpowiedzialny za zgodność nieobsługiwanych produktów, akcesoriów i urządzeń współpracujących z Produktem.
    e. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własnych zastrzeżonych i poufnych informacji oraz posiadanie procedur umożliwiających, za pomocą zewnętrznych źródeł, odtworzenie utraconych lub zmodyfikowanych plików, danych i programów. COMP nie odpowiada za backup danych zawartych na Produktach Klienta, a Umowa Serwisowa Pakietu Rozszerzonej Gwarancji nie zawiera żadnych zobowiązań i gwarancji, z tytułu których COMP byłby zobowiązany do backupu i odtworzenia danych.

9. Ograniczenia dotyczące Usługi:  
    a. Usługa nie obejmuje pomocy dotyczącej pisania aplikacji, wykrywania błędów programistycznych, konsultingu dotyczącego wydajności, dostarczania sterowników urządzeń peryferyjnych i odzyskiwania danych.
    b. Jeżeli awaria Produktu pojawiła się przed zakupieniem Usługi, nie jest ona objęta tą Usługą.
    c. Usługa nie będzie świadczona dla Produktów, w których dokonano nieautoryzowanych modyfikacji lub w przypadku, gdy Klient nie zgodzi się na dokonanie zalecanych przez producenta zmian. Jeżeli COMP stwierdzi, że wykonanie Usługi jest utrudnione z powodu podłączenia lub zainstalowania w Produkcie innego urządzenia, które nie jest objęte Umową, Klient jest zobowiązany do jego tymczasowego usunięcia na własną odpowiedzialność i własny koszt, aby umożliwić wykonanie Usługi. Jeżeli wykonanie Usługi zostało utrudnione z powodu istnienia takich produktów, COMP obciąży Klienta za dodatkową pracę na podstawie standardowych stawek serwisowych COMP.
    d. O ile nie określono inaczej w Opisie Usługi, Usługa nie obejmuje dostarczania, zwrotu lub wymiany i instalacji przez COMP materiałów eksploatacyjnych, części wymienianych przez użytkownika, baterii i zestawów konserwacyjnych.
    e. COMP nie jest zobowiązany do świadczenia Usługi w przypadku, gdy konieczność świadczenia Usługi wynikła wskutek: (i) używania nośników i materiałów eksploatacyjnych nie zatwierdzonych przez producenta; (ii) niewłaściwych warunków otoczenia lub niewłaściwej konserwacji Produktu przez Klienta; (iii) zaniedbania, niewłaściwego używania, pożaru i uszkodzenia w wyniku działania wody i zakłóceń elektrycznych, transportu dokonanego przez Klienta, wykonywania prac i modyfikacji przez osoby nie będące personelem COMP lub podmioty nie posiadające upoważnienia COMP, klęsk żywiołowych i innych przyczyn pozostających poza kontrolą COMP;
    f. Niedopełnienie obowiązku aktywacji Umowy przez Klienta w ciągu 14 dni od daty zakupu Usługi może skutkować opóźnieniem w rozpoczęciu świadczenia Usługi.

10. Cesja umowy: Cesja niniejszej Umowy może być dokonana jedynie z przeniesieniem własności Produktu. Cesja musi być sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez Klienta i musi być udostępniona do wglądu dla personelu COMP.

11. Okres ważności: Okres obowiązywania niniejszej Umowy liczony jest od daty zakupu Produktu, bądź od daty zakupu samodzielnego pakietu z rozszerzeniem, o ile nie stwierdzono inaczej w Opisie Usługi i trwa przez czas określony w Opisie Usługi lub do momentu przekroczenia wyspecyfikowanej liczby zdarzeń lub limitu wydrukowanych stron, zależnie od tego, który z tych przypadków ma zastosowanie. Okres obowiązywania niniejszej umowy, ustalony powyżej, nie może być jednak dłuższy niż okres gwarancji jakości, udzielonej przez producenta dla Produktu. Z chwilą upływu okresu gwarancji Produktu, niniejsza umowa wygasa.

12. Rozwiązanie umowy: COMP może rozwiązać Umowę w każdej chwili, jeśli Klient nie wywiąże się z któregokolwiek z istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub nie będzie przestrzegał jej postanowień.

13. Gwarancja usług: Tam, gdzie jest to prawnie dopuszczalne, odpowiedzialność i zobowiązania COMP są ograniczone do 12 miesięcy od rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy.

14. Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowania:

COMP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Usługi, jeśli spowodowane są okolicznościami za które nie odpowiada COMP. W zakresie prawnej odpowiedzialności COMP wobec Klienta pełna odpowiedzialność COMP ogranicza się do:
    (i) szkód na osobie lub za utratę życia;
    (ii) odpowiedzialności za bezpośrednie szkody materialne, powstałe w przypadku jednego lub wielu powiązanych ze sobą przypadków, w maksymalnym wymiarze do PLN 300,000 (trzysta tysięcy PLN);
    (iii) szkód spowodowanych umyślnie lub przez rażące niedbalstwo;
    (iv) strat wynikających z braku właściwości Usługi wyraźnie gwarantowanych przez Producenta, oraz bezpośrednio wyrządzonych strat za istotne naruszenia Umowy do wysokości opłaty poniesionej przez Klienta na podstawie Umowy, lub kwoty wyższej, jeśli tak przewiduje obowiązujące prawo.
 
ODSZKODOWANIA OKREŚLONE W NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG STANOWIĄ WYŁĄCZNE I JEDYNE ŚRODKI, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOWI. POZA PRZYPADKAMI WYRAŹNIE OPISANYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE, ŻADNA DODATKOWA GWARANCJA NIE JEST UDZIELANA ANI DOMNIEMANA, JAK RÓWNIEŻ W ŻADNYM PRZYPADKU COMP, JEJ FILIE, PODWYKONAWCY ORAZ DOSTAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK FAKTYCZNE STRATY ANI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB SPECJALNE (WŁĄCZAJĄC TE PONIESIONE W WYNIKU PRZESTOJÓW LUB UTRACONYCH MOŻLIWOŚCI,PRZYCHODÓW CZY KORZYŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY AKTUALNE CZY TEŻ SPODZIEWANE), ZWIĄZANE Z UTRATĄ DANYCH, ODTWORZENIEM OPROGRAMOWANIA LUB NABYCIEM ZASTĘPCZYCH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG, ANI ZA INNE ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB SZKODY SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ UMOWY NIE MA WPŁYWU NA OBOWIĄZUJĄCE USTAWOWO PRAWA KONSUMENTA, ANI NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA I OGRANICZONA PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

15. Ochrona danych: Wszelkie dane osobowe przekazane COMP w związku z niniejszą Umową mogą zostać wykorzystane przez COMP wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . COMP może udostępnić takie dane osobowe, podwykonawcom i partnerom biznesowym jedynie w celu zrealizowania postanowień umowy.

16. Nieważność: Jeżeli którykolwiek z warunków zawartych w tej Umowie okaże się niezgodny z prawem lub bezskuteczny, ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy pozostaje w mocy.

17. Kompletność umowy: Niniejsza Umowa, składająca się z Opisu Usług, procedury rejestracyjnej i niniejszych postanowień Umowy stanowi pełne i jedyne porozumienie między stronami odnoszące się do dostarczenia Usługi opisanej w niniejszym dokumencie. Żadne inne postanowienia nie mają zastosowania. Jakakolwiek zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Copyright © 2016 Comp S.A. Centrum Usług IT Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności